adv top

    cá tháng tư

‘Life is Beautiful’, lời nói dối vĩ đại

‘Life is Beautiful’, lời nói dối vĩ đại

Có những lời nói dối gây tổn thương, có những lời nói dối vô hại nhưng cũng có những lời nói dối trở thành vĩ đại và đi vào lịch sử, như câu chuyện của ‘Cuộc ...

Các tin khác