adv top

    john lennon

Đấu giá lá thư tuyệt mệnh của Marilyn Monroe

Đấu giá lá thư tuyệt mệnh của Marilyn Monroe

Bức thư cuối cùng của huyền thoại điện ảnh, cùng nhiều tư liệu lịch sử khác được đem đấu giá trực tuyến cuối tháng 5. Một nhà sưu tập giấu tên người Mỹ sẽ đem đấu giá ...

Các tin khác